ماژول فرکانس بالا

ماژولهای آماده و سفارشی فرکانس بالا 

CUSTOMIZE AND READY RF MODULES 

ماژول فرکانس بالا 

 • Attenuator Modules

  ماژول های تضعیف کننده فرکانس بالا

  High Frequency Attenuator Modules

 • Detectors Modules -...

  ماژول های آشکارساز فرکانس بالا آر اف

  High Frequency Detectors Modules

 • Circulator Modules -...

  ماژول های سیرکولاتور آر اف فرکانس بالا

  High Frequency and RF Circulator Modules

 • Navigation Modules -...

  ماژول ها و قطعات مربوط به موقعیت یاب